Kiến Trung, Tư vấn, Thiết kế, Xây dựng, Kiến Trúc, Công trình